เอเชียชอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี9 ให้กับมูลนิธิอานันทมหิดล

DATE : มีนาคม 25, 2015


 
          24 มีนาคม 2558  นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทมโครงการ Gamers Love Dad ปี9 "คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อ" จำนวน 500,000 บาท มอบให้มูลนิธิอานันทมหิดล โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิ อานันทมหิดล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน
          มูลนิธิอานันทมหิดล  เป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น เพื่อมุ่งส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาและบัณฑิตชาวไทยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสไปศึกษาต่อเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ ในระดับ    สูงขึ้น เพื่อให้เป็นบุคคลชั้นนำของประเทศในสาขาวิชานั้น ๆ และนำความรู้ความเชี่ยวชาญกลับมารับใช้ประเทศชาติต่อไปหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดแล้ว