เอเชียชอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี9 ให้กับมูลนิธิพระดาบส

DATE : มีนาคม 25, 2015

          23 มีนาคม 2558  นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)    นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทมโครงการGamers Love Dad ปี9 “คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อ”จำนวน 500,000 บาท มอบให้มูลนิธิพระดาบส โดยมี  ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุก ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน
          มูลนิธิพระดาบส ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ผู้ใฝ่รู้ โดยไม่จำกัดเพศและวัยของผู้เรียนปัจจุบัน มูลนิธิพระดาบสได้ทำการสอนวิชาชีพ แขนงต่างๆ ไปแล้ว ได้แก่ หลักสูตรเตรียมช่าง ใช้ระยะเวลาการศึกษา 3 เดือน หลักสูตรช่างไฟฟ้าการกำลัง ใช้ระยะเวลาการ ศึกษา 1 ปี หลักสูตรช่างประปาภายในอาคาร และช่างเครื่องสุขภัณฑ์ ใช้ระยะเวลาการศึกษา 9 เดือน และหลักสูตรพนักงาน ขับรถ ใช้ระยะเวลาการศึกษา 5 เดือน มีผู้ที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าวสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามแนวกระแสพระราชดำริ