เอเชียชอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี9 ให้กับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

DATE : มีนาคม 16, 2015


 
          9 มีนาคม 2558  นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเท็มโครงการ Gamers Love Dad ปี9 "คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อ" จำนวน 100,000  บาท มอบให้มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กโดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย)  เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน
          มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเป็นหน่วยงานที่มีสถานรองรับเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ เด็กเร่ร่อน เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง เด็กกําพร้า เด็กพ่อแม่ต้องโทษจําคุกเด็กถูกทารุณกรรม เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ พร้อมกับมีการแก้ไขปัญหาของเด็กโดยการ ฟื้นฟู และพัฒนา ให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ภายใต้บรรยากาศแห่งความอบอุ่น ความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย และการให้โอกาส ตลอดจนให้ได้รับการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม