เอเชียซอฟท์ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เกม Ragnarok Online แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

DATE : พฤษภาคม 27, 2013

ประกาศ

เรื่อง ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เกม Ragnarok Online

 

            บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจาก บริษัท กราวิตรี้ จำกัด ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกม Ragnarok Online ให้เป็นผู้ให้บริการเกม Ragnarok Online รวมถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน เอเชียซอฟท์ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า การกระทำดังต่อไปนี้ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

            1.การตั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการเกม Ragnarok Online โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเอเชีย ซอฟท์ ไม่ว่าจะกระทำการเพื่อหาประโยชน์ในทางการค้าหรือเพื่อความบันเทิงส่วนตัว

            2.การดัดแปลงโปรแกรมเกม รวมถึงการดัดแปลงเนื้อหาภายในเกม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเอเชียซอฟท์

            3.การนำเครื่องหมาย เกม Ragnarok Online ไปใช้ในการหาประโยนช์ในทางการค้า               โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเอเชียซอฟท์

            4.การใช้โปรแกรมช่วยเล่นเกม และ/หรือ การใช้โปรแกรมซึ่งรบกวนการทำงานของระบบเกม ถือว่าการะทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์      

 

            การกระทำดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือสิทธิ์ต่างๆของ เอเชียซอฟท์ หากตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าว เอเชียซอฟท์จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดโดยไม่มีการประนีประนอมยอมความแต่อย่างใด               เอเชียซอฟท์มีนโยบายมุ่งปราบปรามผู้ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจังทั้งในส่วนของเกม Ragnarok Online และเกมอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์

 

                                                                           บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

                                                                                              27 พฤษภาคม 2556