มูลนิธิชัยพัฒนา จับมือกับ เอเชียซอฟท์ ชวนเด็กไทยร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

DATE : มีนาคม 18, 2010

     ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ เยาวชน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วประเทศได้ส่งผลงานการวาดภาพการ์ตูนสั้นและคลิปวีดีโอเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เยาวชนเรียนรู้วิธีการปลูกผักทานเอง และประโยชน์จากการทานผัก ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จัดตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ขึ้น ในบริเวณที่ดินราชพัสดุ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 135 ไร่ 1 งาน 10.3 ตารางวา เพื่อเป็นศูนย์สำคัญที่จะเอื้อต่อการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่ครัวเรือน และช่วยให้การเกษตรได้รับการพัฒนาไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นถึงความสำคัญพันธุ์พืชอาหารที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน มูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้ร่วมมือกับ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนไทย ได้รับทราบถึงวิธีการปลูกผัก ประเภทของผักต่างๆ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานผัก ซึ่งจะเน้นพืชผักสวนครัวและผักพื้นบ้านประจำท้องถิ่น โครงการดังกล่าวแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภทคือ การประกวดวาดภาพการ์ตูนสั้น และการประกวดคลิปวิดีโอ และแบ่งกลุ่มผู้เข้าประกวดเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มเยาวชนระดับมัธยมต้น ระดับมัธยมปลาย ระดับอุดมศึกษา และกลุ่มบุคคลทั่วไป เพื่อชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 3 แสนบาท และรับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร. สุเมธ กล่าว

นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำการให้บริการความบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ติดตามผลงานของมูลนิธิชัยพัฒนามาโดยตลอด และรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยประชาชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา จึงรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยบริษัทฯ ได้นำความเชี่ยวชาญในสื่อออนไลน์มาร่วมออกแบบสื่อ และเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายกว่า 16 ล้านคนทั่วประเทศ โดยมีความมุ่งหวังว่าจะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยในการออกแบบผลงานศิลปะให้มีรูปแบบสวยงาม สนุกสนาน น่าติดตาม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมแรงบันดาลใจ และให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

นายปราโมทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เยาวชนสามารถส่งภาพวาดการ์ตูน ขนาด A4 โดยไม่จำกัดเทคนิค และรูปแบบ และ/หรือส่งคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 10 นาที และไม่ต่ำกว่า 5 นาที ไม่จำกัดเทคนิค โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ การส่งเสริม ให้เยาวชน รู้จักชนิดของผัก รู้คุณประโยชน์จากการทานผัก และส่งเสริมการปลูกผักกินเองในท้องถิ่นของตน โดยติดตามรายละเอียดการประกวดโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ได้ที่ www.asiasoft.co.thwww.playpark.com และ www.funbox.co.th ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2553