ประกาศ เรื่องโปรแกรม IP Bonus เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

DATE : มีนาคม 7, 2011

ประกาศ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("เอเชียซอฟท์") ผู้สร้างสรรค์และผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไอพี โบนัส (IP Bonus) และ/หรือชื่อเรียกอื่นใดในอนาคตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

การนำระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไอพี โบนัส (IP Bonus) ไปใช้หรือหาประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจากเอเชียซอฟท์เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิต่างๆของเอเชียซอฟท์ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2534 และ/หรือประมวลกฏหมายอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

เอเชียซอฟท์จึงขอประกาศให้ผู้ที่กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเอเชียซอฟท์หยุดการกระทำดังกล่าวในทันที หากเอเชียซอฟท์ตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าวข้างต้น เอเชียซอฟท์จำเป็นต้องดำเนินการทางกฏหมายกับผู้กระทำผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุด โดยไม่มีการประนีประนอมยอมความแต่ประการใด

http://acafe.asiasoft.co.th/document/IPBonus_Copyright.pdf
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
7 มีนาคม 2554