ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับ Warrant Asiasoft เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

DATE : มิถุนายน 2, 2017

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย ได้มีคำสั่งรับ Warrant Asiasoft เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
โดยสามารถซื้อขายได้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

รายละเอียดดังนี้

ภาษาไทย >> http://www.asiasoft.net/th-th/download/as-ro-warrant-th.pdf

ภาษาอังกฤษ >> http://www.asiasoft.net/th-th/download/as-ro-warrant-en.pdf