คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

DATE : พฤษภาคม 15, 2017

วันที่  12 พฤษภาคม 2560

เรื่อง        คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ

              ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้นำส่งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 1 ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  จำกัด และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้มีความชัดเจนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. รายได้จากการขาย

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในไตรมาส 1/ 2560 จำนวน 253.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์ในขณะที่ยอดขายในประเทศลดลงประมาณร้อยละ 5.7 จาก เนื่องจากการชะลอตัวของเกมเก่าในขณะที่เกมชุดใหม่ยังอยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อม เพื่อรอเปิดในไตรมาสถัดไป 

ตลาดในประเทศมีรายได้ในไตรมาสนี้ 119.8  ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 47.2 ของรายได้จากการขายและบริการ 253.9   ล้านบาทลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.4  เนื่องจากเกมใหม่ยังมิได้เปิดให้บริการในไตรมาสนี้แต่เกมเก่ามีการชะลอตัวลง

ตลาดในต่างประเทศมีรายได้ 134.1 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 52.8  ของรายได้จากการขายและบริการ 253.9 ล้านบาท โดยรายได้จากสิงคโปร์เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 97.8 และมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.4

2. ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการในไตรมาส 1/2560 จำนวน 154.3  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.8  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีต้นทุน 143.5 ล้านบาท อันเป็นผลต่อเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ต้นทุนหลักยังคงเป็นเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Fee)

3. กำไรขั้นต้น

บริษัทฯ มีกําไรขันต้น ไตรมาสที 1/2560 จํานวน 99.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.2 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยสัดส่วนกําไรขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายด้าน Network เนื่องจากการปรับโครงสร้างของบริษัท

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส  1/2560 จำนวน 82.1 ล้านบาท ลดลง 25.5  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจำนวน 107.6  ล้านบาท อันเป็นผลจากการที่บริษัทควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขาย และ บริหาร และแม้ว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานอันเป็นค่าใช้จ่ายหลักของค่าใช้จ่ายบริหารจะมีการปรับเงินเดือนและเพิ่มสวัสดิการพนักงาน บริษัทยังคงสามารถควบคุมดูแลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

5. กำไร สุทธิ

ในไตรมาส 1/2560   บริษัทสามารถสร้างกำไรสุทธิ 10.1 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 126.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 38.7 ล้านบาท นับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจในปี 2560  โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการขายลดลง อีกทั้งบริษัทมีการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางรัตนา  มะโนมงคลกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ

###

File ภาษาอังกฤษ [EN] >> http://www.asiasoft.net/th-th/download/mda_1q2017-EN-Revised.pdf