ข้อมูลในการจองหุ้นสามัญของบริษัทฯ เอเชียซอฟท์ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2551

DATE : พฤษภาคม 26, 2008

ข้อมูลในการจองหุ้นสามัญของบริษัทฯ เอเชียซอฟท์ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2551

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขาย : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Asiasoft Corporation Public Company Limited
เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9 / 283 – 5 ชั้น 28 ถน   รามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2769-8888 โทรสาร 0-2717-4251
www.asiasoft.net หรือ www.asiasoft.co.th

ประเภทธุรกิจ  : ธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซียและเวียดนาม

ลักษณะหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย : 75,000,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

มูลค่าที่ตราไว้ : 1 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ : 12 บาทต่อหุ้น

มูลค่าเสนอขายรวม (ก่อนหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) : 900 ล้านบาท

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น :

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 18,500,000 หุ้น

เสนอขายต่อบริษัท เอเชีย อินเวสต์เม้นท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 15,000,000 หุ้น

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป 40,167,500 หุ้น

เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 1,332,500 หุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่าย :

Lead Underwriter:  บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
Co Underwriter: บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์ :

– สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม ศกนี้เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2551

– หรือสามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนเพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th หรือ www.dbsvittrade.com หรือ www.asiasoft.co.th

ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่

ไม่มีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader คลิกที่นี่

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)